ترجمه قرآن صالحي نجف آبادي

نام نشریهبینات

نام نویسندهمحمدعلی کوشا

نقد ترجمه آیات در تفسیر «پرتوی از قرآن»

نام نشریهآینه پژوهش

نام نویسندهمحمدعلی کوشا

معرفى و بررسى ترجمه قرآن استاد گرمارودى

نام نشریهبشارت

نام نویسندهمحمدعلی کوشا