بازخواني وجوه و نظاير در قرآن

نام نشریهبینات

نام نویسندهمصطفی عباسی مقدم, محمد علي آقايي

چگونگي تفسير و امام رضا (ع)

نام نشریهبینات

نام نویسندهمصطفی عباسی مقدم, وحیده حمامی

تنوع و جامعيت شيوه‏هاى تبليغى قرآن

نام نشریهفصلنامه كتاب روش

نام نویسندهمصطفی عباسی مقدم