تمايزهاي ساختاري زن و مرد

پدیدآورسيد احمد ميريانسيد رقيه سيدي

نشریهبینات

شماره نشریه88

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات24

منبع مقاله

share 1716 بازدید

مقالات مشابه

بررسی رابطه دیگرخواهی زنانه با برخی آیات قرآن

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهمیترا پورسینا, شهلا رحمانی

ارزیابی و نقد مدخل جنسیت از دائرة المعارف قرآن لیدن

نام نشریهمطالعات زن و خانواده

نام نویسنده فتحیه فتاحی زاده – حسین افسردیر

بازخوانی متن مقدس از منظر زنان «تفسیر آمنه ودود از قرآن»

نام نشریهآینه پژوهش

نام نویسنده اسما بارلاس - مترجمین: مهرداد عباسی - متینه السادات موسوی

نقد دیدگاه فمینیسم لیبرال در زمینه برابری زن و مرد از منظر قرآن و روایات (مبانی انسان شناختی تعلیم و تربیت اسلامی)

نام نشریهتربیت اسلامی

نام نویسنده سیدعلی حسینی زاده – محمدرضا شرفی جم – علیرضا صادق زاده قمصری – خسرو باقری