معرفى و بررسى ترجمه قرآن استاد گرمارودى

پدیدآورمحمد علی کوشا

نشریهبشارت

شماره نشریه49_50

تاریخ انتشار1388/01/27

منبع مقاله

share 2188 بازدید

مقالات مشابه

ترجمه ای جدید از قرآن کریم

نام نشریهمجله رشد ( آموزش قرآن )

نام نویسندهسید علی موسوی گرمارودی

ترجمه قرآن استاد گرمارودى در يك نگاه

نام نشریهبشارت

نام نویسندهعبد المنان نصر الدین خجندی