سيري در زندگي و مباني تفسيري مغنيه

پدیدآورسهیلا پیروزفر

نشریهبینات

تاریخ انتشار1388/02/23

منبع مقاله

share 2057 بازدید

مقالات مشابه

بررسي تطبيقي ديدگاه هاي تفسيري علامه مغنيه و دكتر زحيلي

نام نشریهحسنا

نام نویسندهسید رضا مؤدب, کامران اویسی

روش علامه مغنيه در تبيين معناي لغوي و مفاهيم كلمات عصر نزول در تفسير الكاشف

نام نشریهحسنا

نام نویسندهسيدعبدالرسول حسيني زاده, محمد كريمي درچه

بررسي كاربرد سياق در تفسير الكاشف علامه محمد جواد مغنيه

نام نشریهمشكوة

نام نویسندهسيدعبدالرسول حسيني زاده, محمد كريمي درچه

روش شناسى تفسير الكاشف

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمد بهرامی