قرائت نگاری در مغرب دوره مرینی در سده هشتم

نام نشریهلسان صدق

نام نویسندهیونس فرهمند, قدریه تاج بخش

جستاری در پیوند میان علم و حکمت در آیات و روایات

نام نشریهلسان صدق

نام نویسندهاحسان پوراسماعیل

شایعه در قرآن و روایات و امنیت جامعه

نام نشریهلسان صدق

نام نویسندهنهله غروی نائینی, نصرت نیل‌ساز, فاطمه پنبه‌دانه‌زاده

بررسي شواهد منتقله بودن روايت سبعه احرف

نام نشریهلسان صدق

نام نویسنده سيدرضا مودب - كامران اويسي

بررسي و تحليل اضداد در دو تفسير مجمع البيان و روض الجنان

نام نشریهلسان صدق

نام نویسنده محسن قاسم پور - مرضيه صالح پور

نقد ترجمه هاي فارسي آيه 110 سوره يوسف

نام نشریهلسان صدق

نام نویسنده محمدرضا ستوده نيا - فاطمه طائبي اصفهاني

راه هاي شناخت پيروان حق از منظر قرآن و روايات

نام نشریهلسان صدق

نام نویسنده محسن احتشامي نيا - زهرا خسروجردي

نگاهي به کنايه هاي قرآني با رويکرد تاويلي

نام نشریهلسان صدق

نام نویسنده امير توحيدي - مرضيه کياني - زهرا صادقي

تحليل ديدگاه فريقين در تفسير آيه وضو و بررسي پيشينه تاريخي اختلاف در آن

نام نشریهلسان صدق

نام نویسنده محمدرضا حاجي اسماعيلي - موسي منصوري جوانمردي

قلمرو قرآن و علوم

نام نشریهلسان صدق

نام نویسندهمحمد علی رضایی اصفهانی