پرسمان قرآنی امر به معروف و نهی از منکر

پرسمان قرآنی امر به معروف و نهی از منکر

پدیدآورعلی خراسانی(نویسنده)

ناشربوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

زبانفارسی

قرآن كريم به منظور بر پايىِ جامعه ‏اى سالم و سرشار از فضايل و تهى از رذايل، بر نظارت عمومى و همگانىِ همه افراد جامعه بر رفتار يكديگر، پاى مى‏ فشارد و اين نظارت، با امر به معروف و نهى از منكر، محقق مى‏ شود.

امر به معروف و نهى از منكر در قرآن كريم، مورد تأكيد قرار گرفته و به عنوانِ دو واجب در ميان فروع دين مطرح بوده و وظيفه‏ اى است كه مسلمانان در برابر يكديگر در محدوده جامعه اسلامى و براى تضمين سلامت جامعه از زشتى‏ ها ايفا مى‏ كنند.

اثر حاضر با موضوع امر به معروف و نهى از منكر، گستره آن را در فصل‏هاى مختلفى با اين عنوان‏ها به صورت پرسش و پاسخ، بررسى مى‏ كند: تعريف، اهميت و وجوب، شرايط و آداب، مراحل و آثار.

 
صفحه از 112