محمدصادق یوسفی‌مقدم:

پژوهش‌های قرآنی مسئله‌محور نیست/ تفسیری ارزشمند است که به نیاز جامعه توجه کند

رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن اظهار کرد: شرط اولیه اینکه بتوانیم در حوزه دین و مطالعات قرآنی به نظریه برسیم این است که قرآن را پاسخگوی نیازهای جامعه معاصر بد

۱۴۰۰/۰۶/۳۰
  • کتب ۱۴۶
  • مقالات قرآنی ۱۲۱۲۶
  • پایان نامه های قرآنی ۳۹۶۰
  • تفسیرهای قرآنی ۲۱
  • ترجمه های قرآنی ۳۲
  • فرهنگ نامه‌ها ۴
  • موضوعات فرهنگ نامه ۲۲۹۲۷۷
  • فیش‌های فرهنگ نامه ۶۴۲۴۷۹
  • دائره‌المعارف ها ۵
  • موضوعات دائره‌المعارف‌ها ۱۶۳۹۳