نحوست ایّام از منظر قرآن، روایات و عقل؛ با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی (ره)

نام نشریهاندیشه علامه طباطبایی

نام نویسندهحسین علوی مهر, مرتضی سازجینی, محمد حسین شیر افکن

بازپژوهی حجیت روایات تفسیری با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی

نام نشریهاندیشه علامه طباطبایی

نام نویسندهکامران اویسی, روح الله محمد علی‌نژاد عمران

روابط خانوادگی از منظر تفسیر المیزان

نام نشریهاندیشه علامه طباطبایی

نام نویسنده مهدخت بروجردی علوی – عباس اشرفی – راضیه رزمیان

حقیقت تأویل در قرآن از منظر علامه طباطبائی(ره)

نام نشریهاندیشه علامه طباطبایی

نام نویسنده صالح حسن زاده – عبدالله جعفری

گرایش اجتماعی در المیزان فی تفسیر القرآن

نام نشریهاندیشه علامه طباطبایی

نام نویسندهسیده فاطمه حسینی میر صفی

حقیقت زمان از نظر علامه محمدحسین طباطبائی(ره)

نام نشریهاندیشه علامه طباطبایی

نام نویسنده حسین کلباسی اشتری – زهرا اُمّی